พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี2558 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   

 

 

ชื่อ พระอธิการสิทธิชัย
ฉายา  สิทฺธิชโย
สังกัด  วัดขันติเมตตา
ต.ด่านมะขามเตี้ย.ด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี

วิทยฐานะ     นักธรรมเอก

ปริญญาตรี    พุทธศาสตรบัณฑิต


 

ชื่อ พระมหาจรีพันธ์
ฉายา  ธมฺมปสฏโฐ
สังกัด  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ต.บ้านใต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วิทยฐานะ  นักธรรมเอก
ปริญญาโท     พุทธศาสตรมหาบัณ

 

ชื่อ พระปลัดอุดลย์
ฉายา  อตุโล
สังกัด  วัดหนองตะโก
ต.เข้าน้อย อ.ท่ามาง จ.กาญจนบุรี
วิทยฐานะ  นักธรรมเอก
ปริญญาตรี   พุทธศาสตรบัณฑิต

 

ชื่อ พระครูปลัดทองสุข
ฉายา  สีลคุโณ
สังกัด  วัดสิริกาญจนาราม(ธรรมยุต)
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วิทยฐานะ   นักธรรมเอก

ปริญญาตรี     พุทธศสตรบัณฑิต

ปริญญาโท  ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


 

ชื่อ พระครูกาญจนปัญญาภรณ์
ฉายา  ปญฺญาสีโล
สังกัด  วัดเขาสามชั้น
ต.ลุ่มสุ่ม  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
วิทยฐานะ  นักธรรมเอก

ปริญญาตรี   ศาสนศาสตร์บัณฑิต

 


 

ชื่อ พระครูกาญจนธรรมชัย
ฉายา  ชยธมฺโม
สังกัด  วัดหนองไม้แก่น
ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
วิทยฐานะ  นักธรรมเอก

ปริญญาตรี   พุทธศาสตรบัณฑิต