รายงานอุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีปี งบประมาณ 2560 พิมพ์
เขียนโดย นายแสงยากร เหล่าอรรคะ   
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 เวลา 03:05

เงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนแผนกธรรม -บาลี ประจำปีงบประมาณ2560