จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี ในส่วนสำนักเรียนมหานิกาย ประจำปีงบปรัมาณ 2559 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวณฤดี ลั่นซ้าย   
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2015 เวลา 03:22

เงินอุดหนุนสำนักเรียนมหานิกาย 2559.....

LAST_UPDATED2