จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี ในส่วนสำนักเรียนธรรมยุต ประจำปีงบมาณ 2559 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวณฤดี ลั่นซ้าย   
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2015 เวลา 03:20

เงินอุดหนุนสำนักเรียนธรรมยุติ 2559.....

LAST_UPDATED2