ติดตามแบบขอรับเงินผ่านธนาคาร ค่าตอบแทนครู พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 02:12

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเมตาพระคุณเจ้ากรออกแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร(บาลี ค่าตอบแทนและค่าพาหนะพระปริยัตินิเทศก์  ค่าตอบแทนครูสอนฯ แผนกธรรม - บาลี  ค่านิเทศติดตามประเมินผลฯ) ส่งสำนักงานในวันที่ 1 มีนาคม 2556

 

 

นมัสการ    พระปริยัตินิเทศก์,ครูสอนแผนกธรรม,ครูสอนแผนกบาลี

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม–บาลี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ เพื่อเป็นค่าอุดหนุนสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ค่าตอบแทนและค่าพาหนะพระปริยัตินิเทศก์  ค่าตอบแทนครูสอนฯ แผนกธรรม - บาลี  ค่านิเทศติดตามประเมินผลฯ

ในการนี้  เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอความเมตตาพระคุณท่านกรอกแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ถ่ายสำเนาหน้าบัญชีธนาคารพร้อมลงนามรับรอง  สำเนาถูกต้อง และรายงานผลการปฏิบัติหน้างานฯ ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี     ภายในวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต่อไป

ดาวโหลดแบบเอกสาร

แบบขอรับเงินผ่านธนาคารครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม/บาลี

แบบรายงานผลปฏิบัติงานงานครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม/บาลี

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารพระปริยัตินิเทศก์

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานพระปริยัตินิเทศก์

LAST_UPDATED2