การจัดสรรเงินอุดหนุนห้องสมุด-แหล่งการเรีนยรู้ พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 06:10

สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนห้องสมุด-แหล่งการเรียนรู้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปีงบประมาณ2555 .......................................รายละเอียด

  
LAST_UPDATED2