การจัดสรรเงินอุดหนุนสนามสอบ-บาลีสนามหลวง พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 05:57

สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนสนามสอบ-บาลีสนามหลวงวดที่1 เป็นจำนวนเงิน 110,030(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามสิบบาทถ้วน) ปีงบประมาณ2555 .......................................รายละเอียด

LAST_UPDATED2