เงินอุดหนุนพระธรรมฑูต ประจำปีงบประมาณ2555 พิมพ์
เขียนโดย นายภานุพงศ์ รักอู่   
วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 08:20
สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการจัดสรรเงินจ่ายเงินอุดหนุนเพระธรรมฑูตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงิน 527,700บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเต่ม   พระธรรมฑูตฝ่ายปฏิบัติการ  พระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร
  
LAST_UPDATED2