จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ55/08 พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 06:17
สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการจัดสรรเงินจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงิน 368,856บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม 034-564282 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
  
LAST_UPDATED2