จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 55/07 พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 08:03
สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการจัดสรรเงินจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงิน 269,881บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม 081-9014561 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
  
LAST_UPDATED2