เงินอุดหนุนสำนักเรียน2555(มหานิกาย) พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 06:00
สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการจัดสรรเงินจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 (เงินอุดหนุนสำนักเรียน-มหานิกาย)เป็นจำนวนเงิน 4,794,000บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสาร สอบถามเพิ่มเติม  034-564282   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

 

 โดย นายพิบูลย์ สมประสงค์

 


LAST_UPDATED2