แจ้งข่าวเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555/1 พิมพ์
เขียนโดย นาย พิบูลย์ สมประสงค์   
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 02:39
    สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการจัดสรรเงินจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงิน 6,215,000บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยขอแจ้งให้พระที่มีรายนาม ดังเอกสารตามแบบ  โปรดจัดส่งเอกสารพร้อมแบบขอรับเงินผ่านธนาคารภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (และจัดส่งเอกสารแบบรายงานการปฏิบัติงาน ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2555 )เพื่อจะดำเนินการเบิกเงิน ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสาร

 

   โดย นายพิบูลย์ สมประสงค์
 รายชื่อพระปริยัติแผนกบาลี
 รายชื่อครูสอนพระปริยัติแผนกธรรม  
 

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารปีงบประมาณ  2555

โปรดจัดส่งภานในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
   เอกสารประกอบ
 

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลีประจำปีการศึกษา    ๒๕๕๕

โปรดจัดส่งภายในวันที่  30มิถุนายน 2555

 

ช่องทางในการจัดส่งเอกสาร

 

 E-mail     

  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  
 ไปรษณีย์

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ถนน แม่น้ำแม่กลอง   ตำบลปากแพรก

อำเภอเมือง    จังหวัดกาญจนบุรี  71000

  
 FAX

 

 034-564282

 

 

 

 

LAST_UPDATED2