จ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต ปีงบประมาณ 2555/2 พิมพ์
เขียนโดย manager   

นิตยภัต

สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนิน

การโอนเงินเข้าบัญชี ในวันที่ 30 มีนาคม  2555