การมอบทุนการศึกษา พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษจิกายน 2010 เวลา 19:21

 

การมอบทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก  จังหวัดกาญจนบุรี

k

                          ด้วยในวันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นการสำนึกในพระเมตตาธิคุณและถวายเป็น  พระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาด

แคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยกำหนดเป็นทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ระดับ

มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ทุนละ ๘,๐๐๐  บาท

k

                           ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดกาญจนบุรี โทร ๐๓๔-๕๖๔-๒๘๐,๐๓๔-๕๖๔-๒๘๒

kkk                        ikข้อมูลโดย/ นายธีรเดช จันทรัตน์ /นักวิชาการศาสนาชำนาญการ