การจัดสรรเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม พิมพ์

การจัดสรรเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกธรรม บาลี ประจำปี ๒๕๕๓ ไตรมาสที่


ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม มีนาคม ๒๕๕๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัด ค่าตอบแทนและค่าพาหนะพระปริยัตินิเทศก์ ค่าตอบแทนครูสอนฯ แผนกธรรม แผนกบาลี ค่านิเทศติดตามประเมินผลฯ โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๖๖,๐๐๐ บาท (ห้าล้าน ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงขอให้พระคุณเจ้าดังรายชื่อแนบส่งแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓

 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร /DOC/PDF
  รายชื่อพระปริยัตินิเทศก์ /จังหวัดกาญจนบุรี/แผนกธรรม/ แผนกบาลี

 

kkkข้อมูลโดย/ นายธีรเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ