รายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /01 พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 07:40

รายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /01 จำนวน 20 วัด จำนวนเงิน 4,710,600 บาท

LAST_UPDATED2