พระมิตซูโอะลาสิกขาแล้ว พิมพ์
เขียนโดย หนังสือพิมพิ์ posttody   
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2013 เวลา 08:34

 


 

พระมิตซูโอะ คเวสโก ศิษย์รุ่นแรกของหลวงพ่อชา สุภทฺโท ลาสิกขาแล้วไปต่างประเทศไม่มีกำหนดกลับ

พระมิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี ได้ลาสขาบทและเดินทางออกจาก

ประเทศไทยไปต่าง ประเทศโดยไม่มีกำหนดกลับ พระมิตซูโอะ เป็นพระภิกษุชาวญี่ปุ่น บวชในพระพุทธ

ศาสนานิกายเถรวาท คณะมหานิกายเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก มีชื่อเดิมว่า "มิตซูโอะ ชิบาฮาชิ"เป็นชาวจังหวัดอิวะเตะ ประเทศญี่ปุ่น

เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 สำเร็จการศึกษาในระดับไฮสคูล (เทียบเท่าระดับปวช. หรือ

มศ.5 ตามระบบการศึกษาไทย) สาขาเคมี ณ เมืองโมะริโอะกะ จังหวัดอิวะเตะ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจึง

ทำงานจนสามารถเก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง และออกเดินทางไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลกเพื่อแสวงหาความหมาย

ของชีวิตตั้งแต่ พ.ศ. 2514พระมิตซูโอะ ได้เดินทางมาสู่ประเทศไทย หลังจากได้เดินทางแสวงหาธรรมะ

ที่แท้จริงมาแล้วจากหลายประเทศทั่วโลกทั้งอินเดีย,เนปาล, อิหร่าน, ยุโรป แล้วเปลี่ยนความตั้งใจที่เดิม

จะไปยังแอฟริกา ไปเป็นที่อินเดียอีกครั้งในปี พ.ศ. 2517 แต่ได้เปลี่ยนใจเมื่อระลึกได้ถึงพุทธคยา

เห็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ก็ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าและประจักษ์ต่อใจตนเองว่า แท้จริง

แล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจภายในตนเอง จึงหยุดการแสวงหาจากภายนอก มาสู่การแสวงหาจาก

ภายในในชั้นแรกพระมิตซูโอะไปฝึกโยคะอยู่ที่สำนักโยคีแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย และเกิดความ

พอใจที่จะเป็นโยคีอยู่ที่อินเดียตลอดชีวิต แต่ต่อมาเกิดปัญหาว่าวีซ่าของท่านหมดอายุ ท่านจึงเดินทาง

มาประเทศไทยอีกครั้งเพราะมีผู้แนะนำให้ท่านไปศึกษาพุทธศาสนาที่ประเทศไทยเมื่อมาถึงเมืองไทย

แล้วท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯจากนั้นเมื่อท่าน

บรรพชาได้3 เดือน ท่านได้แสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรม มีผู้แนะนำท่านให้ไปกราบหลวงพ่อชา

สุภทฺโท ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งท่านก็ได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อตั้งแต่บัดนั้น และได้รับการ

อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้รับฉายา "คเวสโก"หมายถึง "ผู้แสวง

หาซึ่งฝั่ง"พระอาจารย์มิตซูโอะเป็นผู้บุกเบิกวัดป่าสุนันทวนาราม อำเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี ซึ่งเป็นวัดป่านานาชาติ และปัจจุบันดำรงสถานะเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งนับเป็นสาขา

ที่ 117 ของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้แล้วในปี พ.ศ. 2533 ยังเป็นผู้ริเริม

มูลนิธิมายา โคตมี ที่ให้การช่วยเหลือด้านการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสที่จังหวัด

อุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งของวัดหนองป่าพง ที่ท่านได้อุปสมบทมาก่อน


ข้อมูลจาก หนังสือพิมพิ์  โพสต์ทูเดย์ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

LAST_UPDATED2