เงินอุดหนุนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีนาคม 56/6 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีนาคม 56/6.....