จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ55/08 พิมพ์
เขียนโดย นายพิบุลย์ สมประสงค์   
  

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา งวด8 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕.....