จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 55/03 พิมพ์
เขียนโดย นายพิบูลย์ สมประสงค์   
  

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา งวด๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕.....