รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   

รายละเอียดเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี