รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)61/11 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สิงหาคม 61/11.....