เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มกราคม 2561 61/04 พิมพ์
เขียนโดย นายแสนยากร เหล่าอรรคะ   

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มกราคม61/04.....