เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มิถุนายน 2559 59/09 พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   

 

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มิถุนายน 2559 59/09.....