รายงานเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กันยายน 2558 58/12 พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กันยายน 2558 58/12.....