เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มิถุนายน 2558 58/09 พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มิถุนายน 2558 58/09.....