เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พฤษภาคม 2558 58/08. พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พฤษภาคม 2558 58/08.....