เงินอุดหนุนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมษายน 2558 58/07 พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมษายน 2558 58/07.....