เงินอุดหนุนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีนาคม 2558 58/06 พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีนาคม 2558 58/06.....