เงินอุดหนุนค่าไตรจีวร ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   

เงินอุดหนุนค่าไตรจีวร ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558