เงินอุดหนุนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ธันวาคม 2557 58/03 พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ธันวาคม 2557 58/03.....