เงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะปกครองสงฆ์ 2556 พิมพ์
เขียนโดย นายไพศาล หวังจิตต์   


รายงานจัดสรรเงินหนุนการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ (อุดหนุนสำนักงานเจ้า

คณะปกครองสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2556)
หมายเหตุ เงินจะโอนเข้าบัญชีวันที่ 1  เม.ย. 2556