การสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย นางสาวเบญมาส แม้นเดช   

รายงานจัดสรรเงินอุดหนุนการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ (อุดหนุนสำนักงานเจ้า

คณะปกครองสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ2562 )
หมายเหตุ เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 3  มิ.ย. 2562