การจัดสรรเงินอุดหนุนการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 พิมพ์
เขียนโดย นางปุณยานุช เข็มทอง   

 

รายงานจัดสรรเงินอุดหนุนการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ (อุดหนุนสำนักงานเจ้า

คณะปกครองสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ2560 )
หมายเหตุ เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 29 ธ.ค. 2559