เงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะปกครองสงฆ์ 2558 รอบที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย นางดวงเดือน วันกุมภา   


รายงานจัดสรรเงินหนุนการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ (อุดหนุนสำนักงานเจ้า

คณะปกครองสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ2558 รอบที่ 2 )
หมายเหตุ เงินจะโอนเข้าบัญชีวันที่ 27 มี.ค. 2558