ประวัติสะพานไม้ชาวมอญ พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   
หลวงพ่ออุตตะมะท่านยังเป็นพระนักพัฒนาสังคมในทุกๆด้าน  เช่น

                        ด้านการศาสนา 

   -ท่านเป็นประธานในการหาทุนทรัพย์สร้างวัดต่างๆที่มาขอความอนุเคราะห์จากท่าน
   - สร้างเสนาสนะให้วัดต่างๆที่มาขอความเมตตาให้ท่าน
   -ท่านเป็นประธานหล่อพระพุทธรูปให้กับวัดต่างๆ
   -สนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุ  และสามเณร  อย่างสม่ำเสมอ
   -สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 

  -เผยแผ่หลักธรรมให้กับชาวต่างชาติทั้งในยุโรปและเอเชีย   ฯลฯ

 

ด้านสังคมสงเคราะห์

 

 -สร้างโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 
   -สร้างสะพาน  และถนนหนทางให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่กันดาร
   -ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
   -บริจาคทรัพย์ซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้คนพิการ  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น
   -จัดซื้อรถยนต์ให้หน่วยราชการที่ขาดแคลน    ฯลฯ

                           

สะพานไม้ที่หลวงพ่ออุตตะมะสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวสังขละบุรีใช้ประโยชน์ในการสัญจร   ระหว่าง

วัดวังก์วิเวการามกับที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี (อำเภอเก่าก่อนจมน้ำ)      

                           

                                    ภาพแห่งความทรงจำครั้งสุดท้ายก่อนสะพานจะพังลงสาเหตุจากการสร้างเขื่อน

                            

                                             ชาวสังขละบุรีมองสะพานไม้ค่อยๆจมลงกับกระแสน้ำด้วยน้ำตา

                               

                                                 หลังจากนี้ชาวสังขละบุรีต้องอพยพหนี้น้ำมาสร้างเมืองใหม่

                                

                               ชาวสังขละบุรีนั่งเรือหางยาวมองภาพสะพานไม้ครั้งสุดท้ายเหมือนจากสิ่งที่เป็นที่รัก

                                        

                                       สะพานไม้แห่งใหม่ที่หลวงพ่ออุตตะมะสร้างขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอสังขละบุรี

ด้านสาธารณะสุข

 

 -สร้างโรงพยาบาล 
   -สร้างอาคารผู้ป่วยให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน
   -จัดซื้อรถพยาบาล    ฯลฯ

 

เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง

 

 -  พ.ศ.  ๒๕๑๙   ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย  ให้ไว้เป็นที่ระลึกแก่พระครูอุดมสิทธาจารย์  (หลวงพ่ออุตตะมะ)  และบรรดาศิษยานุศิษย์ที่บริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างอุโบสถ   วัดวังก์วิเวการาม   อำเภอสังขละบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี 
   - วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๐   ได้รับประกาศนียบัตร  และโล่ห์ประกาศเกียรติคุณว่าพระอุดมสิทธาจารย์  (หลวงพ่ออุตตะมะ)   ฯลฯ