มอบโฉนดที่ดินวัดทิพย์สุคนธาราม พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 09 พฤษจิกายน 2012 เวลา 02:49

พิธีมอบเสนาสนะและโฉนดที่ดินและงานทอดกฐิน

วัดทิพย์สุคนธาราม   อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์  ที่  ๔   เดือน   พฤศจิกายน   พุทธศักราช   ๒๕๕๕

พระพรหมดิลก  (เอื้อน   หาสธมฺโม)

เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร   เจ้าคณะภาค  ๑๔  ประธานฝ่ายสงฆ์รับมอบเสนาสนะและโฉนดที่ดิน

ด้วยนางฉันท์ทิพย์   กลิ่นโสภณ และครอบครัว  มีจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวด  ตั้งจิตอธิฐานอย่างแรงกล้า ที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคู่ชาติไทย   จึงดำริสร้างวัดทิพย์สุคนธาราม    พร้อมมอบที่ดินจำนวน   ๓๑๙  ไร่  ๒  งาน  ๓  ตารางวา  เพื่อสร้างเป็นวัดถวายเป็นพุทธบูชา  เพื่อเป็นอนุสรณ์      “พุทธชยันตี   ๒๖๐๐  ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”   เมื่อวันอาทิตย์ ที่  ๔ เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช   ๒๕๕๕   นางฉันท์ทิพย์   กลิ่นโสภณ   ได้ทำการก่อสร้างวัดและเสนาสนะจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   จึงได้กราบอาราธนาพระพรหมดิลก  ประธานฝ่ายสงฆ์รับมอบเสนาสนะและโฉนดที่ดินของวัดทิพย์สุคนธาราม    พร้อมนำผ้ากฐินมาทอดที่วัดด้วย

 

คุณฉันท์ทิพย์   กลิ่นโสภณ   รายงานความเป็นมาของการสร้างวัดทิพย์สุคนธาราม

คุณฉันท์ทิพย์   กลิ่นโสภณ   รายงานความเป็นมาของการสร้างวัดทิพย์สุคนธาราม

ญจนบุรี  รูปที่  ๑   กราบนมัสการพระพรหมดิลก

รพระราชวิสุทธิเมธี  รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี  รูปที่  ๑   กราบนมัสการพระพรหมดิลก

นายฉัตรชัย  ชูเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี  กราบสักการะพระพรหมดิลก

kanchanaburikanchanaburi

คุณฉันท์ทิพย์   กลิ่นโสภณ   รายงานความเป็นมาของการสร้างวัดทิพย์สุคนธารามดินจากคุณฉันท์ทิพย์  กลิ่นโสภณ

 

ใบโฉนดที่ดินวัดทิพย์สุคนธาราม

คณะกฐินโดยการนำของคุณฉันท์ทิพย์  กลิ่นโสภณ  ถวายพุ่มกฐินกับพระมหาชโลม  ปญฺญาวชิโรเจ้าอาวาสวัดทิพย์สุคนธาราม ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจาด้วยอำเภอห้วยกระเจาด้วย

kanchanaburi
 

คุณฉันท์ทิพย์  กลิ่นโสภณ  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ  นายฉัตรชัย  ชูเชื้อ 

 
 

คุณฉันท์ทิพย์  กลิ่นโสภณ  ถ่ายภาพร่วมกับนายอำเภอห้วยกระเจาและข้าราชการ  เป็นอันเสร็จพิธี