งานถวายพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร ฯ พิมพ์
เขียนโดย นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล   
วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2012 เวลา 05:22
 

งานถวายพระเกียรติ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 
 
 เนื่องในวัคล้ายวันประสูติเจริญพระชันษา  ๙๙ ปี   วันที่       ตุลาคม   ๒๕๕๕

 จังหวัดกาญจนบุรี     วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อำเภอเมืองกาญจนบุรี

 
 

 

  

 

 

                นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานงานพิธีถวายพระเกียรติ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก    เนื่องในวัคล้ายวันประสูติเจริญพระชันษา  ๙๙ ปี เมื่อวันที่     ตุลาคม   ๒๕๕๕     วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

                   ภาพกิจกรรมพิธีถวายพระเกียรติ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก    เนื่องในวัคล้ายวันประสูติเจริญพระชันษา  ๙๙ ปี เมื่อวันที่     ตุลาคม   ๒๕๕๕     วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            สาธิต    เกียรติ์สุพิมล     นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ    รายงาน

 

LAST_UPDATED2