ตรวจเยี่ยมโครงการฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวนรินทร์พร วรรณวิจิตร   
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2020 เวลา 07:25

วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดกาญจนบุรี  ณ วัดวังขนายทายิการาม ตำบลวังขนาย

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีและ  วัดสันติศีรี(ตลุงใต้)  ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี(ธรรมยุต)  พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี(มหานิกาย) พร้อมด้วย พระสังฆาธิการ  นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสหัส บรรจงเมือง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน ให้การตอนรับ

ข่าว : นางสาวนรินทร์พร วรรณวิจิตร /ภาพ : นายพงศกร เรืองจุ้ย

LAST_UPDATED2