เยี่ยมสนามธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี - ชั้นโท - ชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ออกเยี่ยมสนามธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี - ชั้นโท - ชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย