เยี่ยมสนามสอบ ธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักธรรมชั้นโท และชั้นเอก พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฯ

เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๓ สนามสอบ ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย