โครงการฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่๓(ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี )จังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019 เวลา 08:40

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่๓(ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี )

จังหวัดกาญจนบุรี ณ วัดท่าขนุน ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และวัดพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พระสังฆาธิการ จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายสมศักดิ์ สะมะโนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน ให้การตอนรับ

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ : นายพงศกร เรืองจุ้ย

LAST_UPDATED2