การประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019 เวลา 00:00

าาา _วันที่  ๓๐   พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายจีรเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมพระสังฆาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔ ตามมติมหาเถรสมาคม

ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสในการนี้ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจัดหวัดกาญจนบุรี เข้าการประชุม ดังกล่าวฯ ณ วัดตะคร้ำเอน ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว: นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2