โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 08:29

 

ระเบียบการ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ใบรับสมัคร โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

กำหนดการ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

มติคณะรัฐมนตรี บวชเฉลิมพระเกรียติ ไม่ถือเป็นวันลา

ใบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพ โครงการบรรพชาอุปสมบท

เฉลิมพระเกียรติ1

โทร 034-564280   โทรสาร 034-564282

LAST_UPDATED2