โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจ คืนคนดีสู่สังคม พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 เวลา 00:00

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจ คืนคนดีสู่สังคม

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมด้านจิตใจ โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจ คืนคนดีสู่สังคม โดยมี นายมงคล ณ นคร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ และนายธีรเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้ต้องขัง เข้าร่วมในพิธี สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้เน้นการนำหลักธรรมขั้นพื้นฐานคือ ศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต มีเป้าหมายในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา และปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาฟื้นฟูด้านจิตใจ ด้วยการนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช่ในชีวิตประจำวัน สามารถรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง และรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ประมาทและทำความผิดซ้ำอีก สามารถปรับตัวให้เข้าสู่สังคมได้ สามารถคืนคนดี สู่สังคม ทำให้ปัญหาในสังคมลดลงและมีการพัฒนาขึ้นส่งผลให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ : เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

LAST_UPDATED2