ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018 เวลา 00:00

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษา

ศีล 5”(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดกาญจนบุรี ณ วัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 09.00 น. และ เวลา 13.00 น. ณ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม(ดอนเตาอิฐ) ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน โดยมีพระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสิริกาญจนาราม, พระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (มหานิกาย) เจ้าอาวาส วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(พระอารามหลวง) พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการ/นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายธีระเดช จันทรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. คณะกรรมการฯ/พุทธศาสนิกชนชาวกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับฯ

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ : นายพงศกร เรืองจุ้ย

LAST_UPDATED2