มงคลชีวิต ๒๑/๓๘ พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   
วันพุธที่ 12 มกราคม 2011 เวลา 18:20

               

                   พระประธาน  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
                                   มงคลชีวิต  ที่  ๒๑
   อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ                                   เอตัมมังคละมุตตะมัง
 ความไม่ประมาทในธรรม                                เป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิต
              ประมาทในธรรมนั้น                 เป็นความ   เสื่อมนอ
  ระวังจิตพยายาม                                             ปราบไว้
 เพ่งปฏิบัติธรรมตาม                            พุทธพจน์   ถ้วนเทอญ
 ผู้ที่ถึงธรรมได้                                     จักไร้ทุกข์แล
LAST_UPDATED2