พิมพ์

 

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีประมาณ 2562

 

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

หนังสือระเบียบมติกฏหมาย

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ประมวล มติ ครม. ที่สนับสนุน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สสส สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ. มาตรา9(1)-(8)