ตั้งวัดพระธาตุโป่งนก พิมพ์
เขียนโดย นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล   
วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:50
   ประกาศ เรื่องการตั้งวัด    พระธาตุโป่งนก  อาศัยความตามข้อ 4  แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศตั้งเป็นวัด........ เอกสารรับรองการประกาศ
  
ข้อมูลโดย นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล
LAST_UPDATED2