การจัดสรรเงินอุดหนุน สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ. 2563 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวจารุวรรณ บุญอยู่   
วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2020 เวลา 04:39

รายงานการจัดสรรจัดสรรเงินอุดหนุน สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ. 2563

LAST_UPDATED2